Centrumplanen

20181122

Skrivelse till kommunen angående centrumombyggnaden och Skoskumsgårdens bevarande

20141218 Synpunkter detaljplaneförslag Skummeslöv 3:36 m.fl. (centrum)
Skummeslövsstrands Badortsförening har aktivt medverkat i Laholms Kommuns arbete med att ta fram förslag till s.k. ”Tätortsortsåtgärder i Skummeslövsstrand”. Vi har också, bl.a. då planen var på samråd, yttrat oss över förslagen till detaljplan för Skummeslövsstrands centrum.
Vi anser att Badortsföreningen enligt lag är en part som kommunen skall samråda med.
Baserat på detta, de sakskäl vi anför nedan och det samarbete vi haft med Laholms Kommun i frågan framför vi följande yrkanden och synpunkter:
· Vi stödjer detaljplanernas helhetssyn för utveckling av Skummeslövsstrands centrum. Vi är tacksamma över planen för Ängen där vi är glada för att bli Kommunens hyresgäster. Med lekplats och andra utrymmen där människor träffas och trivs!
· För Kolonitomten yrkar vi på att de allmänna ytorna på Torget ökas och bebyggelsen minskas så att ett välkomnande torg med generösa utrymmen och funktioner för parkering, torgförsäljning, grönytor, cykelparkering samt sittplatser och väderskydd för busshållplatsen erhålls
. yrkar vi på en utformning som ger möjligheter till en framtida utökning av de allmänna funktionerna
. motsätter vi oss den nya lösningen med omfattande bebyggelse
· Vi upplever osäkerhet över föreslagen trafiklösning i Korsningen Stora Strandvägen – Norra/Södra Kustvägen men inser de i nuläget begränsade förutsättningarna för annan lösning
· Vi förutsätter att Laholms Kommun förslag till centrumparkering i Skummeslövsstrand är tillräckligt och välutformat, gynnar handeln samt täcker Skummeslövsbornas behov
· Vi utgår från att detaljplanernas visioner och idéer omsätts utan fördröjningar
· Vi ser oss som en självklar samarbetspart till Kommunen då detaljplanernas innehåll planeras och genomförs.

Allmänt möte med Miljö- och Byggnadsnämnden på Skoskumsgården 2014-12-15
På måndagskvällen genomfördes Badortsföreningens möte om detaljplanen för Skummeslövsstrands centrum. Över 60 Skummeslövsbor kom för att lyssna på Miljö- och Byggnadsnämndens representanter och för att få möjlighet att uttrycka sina uppfattningar. Miljö- och Byggnadsnämnden representerades av Ove Bengtsson (C), Gert Olsson (M) och Ove Bengtsson (S) samt Charlotta Hansson och Ingelöv Fast från Samhällsbyggnadskontoret. Nils Danred representerade kommunledningen.
Efter att Badortsföreningen välkomnat till mötet presenterade Miljö- och Byggnadsnämndens representanter med stöd av Charlotta och Ingelöv detaljplanen för Skummeslövsstrands centrum. Presentationen fokuserade på de förändringar som genomförts i planen efter genomfört samråd och de synpunkter som kommit in. Den sänkta byggnadshöjden i planen påpekades särskilt liksom den helhet som planförslaget utgör tillsammans med detaljplanen för Ängen, som nu är överklagad.
Därefter ställdes många frågor och förslag. Representanterna för Laholms Kommun kommenterade planens utformning kopplat till frågeställningarna och de diskussioner som fördes. De delar i planförslaget som föranledde de längsta och mest omfattande diskussionerna var utformningen av torget på Kolonitomten, angöring av affärerna i centrum och parkering där, trafikföringen i korsningen Stora Strandvägen – N/S Kustvägen samt de avtal Laholms Kommun tecknat med markägaren och som blir gällande när detaljplanen vinner laga kraft.
Badortsföreningen uttalade sitt odelade stöd för planerna för Ängen samt ifrågasatte den omfattande exploateringen på Kolonitomten. Flera uttryckte sin oro för överetablering av lägenheter och kommersiella lokaler, för att den allmänna delen av torget blir för liten och byggnaden för stor, för att parkeringslösningarna inte gynnar handeln och Skummeslövsborna samt för att de kommande markaffärerna är ogynnsamma för skattebetalarna. Samtliga frågeställningar ventilerades och kommenterades av Kommunens representanter, som också påpekade att några av de förslag som framfördes kan vara av värde då detaljplanen skall omsättas under genomförandefasen. Några förändringar i detaljplaneförslaget utlovades givetvis inte. I stället pekades på möjligheten att lämna skriftliga synpunkter på detsamma. Sådana skall vara inlämnade senast 19/12.
Badortsföreningen avslutade mötet genom att klarlägga att vi kommer att hålla fast vid vår uppfattning att de allmänna ytorna på Torget behöver ökas och bebyggelsen minskas. Dessa synpunkter kommer vi formellt att lämna till Laholms Kommun. Vi uppmanar också de som har synpunkter på detaljplanen att lämna dem till Kommunen senast fredag.
Avslutningsvis uttryckte vi förhoppningar om att alla fått komma till tals och getts möjlighet att uttrycka sina synpunkter samt tackade alla närvarande för ett bra möte.
Badortsföreningens styrelse

20141212
Yttrandeformulering
Flera medlemmar har hört sig till Badortsföreningen med anledning av förslaget till detaljplan då det gäller utformning av Skummeslövsstrands centrum. En återkommande önskan är grunderna vid utformning av en inlaga till Laholms Kommun under utställningstiden. Varje sådan inlaga måste naturligtvis formuleras utefter egna uppfattningar och ställningstaganden. Badortsföreningen har därför tagit fram en formulering som kan förändras, utvecklas och kompletteras efter egna uppfattningar och som är fri att nyttja. För att möjliggöra erforderliga personliga anpassningar publicerar vi detsamma som ett Word-dokument.

20141201 Inbjudan möte den 15/12 kl. 18.30 på Skoskumsgården! Läs mer här!

torgmote

20141124 Badortsföreningen har fått in en del stöd för vår nyligen redovisade inställning till utveckling av Skummeslövsstrands centrum. Nu är detaljplanen på utställning. Den omfattande exploateringen av Kolonitomten kvarstår tyvärr i planen. Badortsföreningen är emot detta och vill se en återgång till de planer som presenterades 2012. Detta kommer vi nu i närtid att – tillsammans med föreslagen detaljplan – presentera på en skärmutställning vid ingången till Sockerbagaren och på hemsidan. Den visas också i samband med ”En paus i julstöket” 14/12. Då tänker vi oss också att det finns möjligheter att uttrycka stöd för våra förslag och vårt arbete för Skummeslövsstrands utveckling.

Som vi tidigare nämnt har vi framfört vår uppfattning till Laholms Kommun vid ett flertal tillfällen utan avsett resultat. Badortsföreningen har därför erbjudit Miljö- och Byggnadsnämnden ett informations- och diskussionsmöte innan yttrande över planen skall vara inne 18/12. Något svar på vår erbjudan om möte har vi ännu inte fått. Så snart det är klart att mötet blir av kommer vi att annonsera detsamma.


24/11 kommer detaljplanen för Skummeslövs centrum på utställning. Enligt medieuppgifter kvarstår en omfattande exploatering av Kolonitomten i planen. Badortsföreningen är emot detta och vill se en återgång till de planer som presenterades 2012. Detta kommer vi i närtid att – tillsammans med föreslagen detaljplan – presentera på en skärmutställning vid ingången till Sockerbagaren och på hemsidan. Här finns planen med tillhörande dokument på kommunens hemsida.

Vi har framfört vår uppfattning till Laholms Kommun vid ett flertal tillfällen utan synbart resultat. Badortsföreningen har därför erbjudit Miljö- och Byggnadsnämnden ett informations- och diskussionsmöte innan yttrande över planen skall var inne. Så snart det är klart att mötet blir av kommer vi att annonsera detsamma. Se än en gång vår uppfattning och våra motiv!


Badortsföreningen följer planarbetet och kommer med information och synpunkter i närtid.
Eva Bohmans berättelse nedan om ”Kolonitomten” ger en historisk bakgrund.

Eva Bohman skriver för sina barn och barnbarn och har pratat med sin farbror, Nils O. Nilsson, född 1919, om hur det var i Skummeslövsstrand, när han var barn.

Nisse har varit Badkamrer tills funktionen upphörde och ordförande i Badortsföreningen från början av 1950-talet fram tills Ulf Altinius tog över.)
Här följer ett utdrag:

”Skummeslöv 3:36 är tomten öster om Svens Livs som idag är en liten lummig oas mitt i byn med lite björkar och tallar och ett par bänkar att sitta ner och njuta vid. Just i dagarna (skrivet i april 2013) står tomten i fokus och förslagen på dess framtid vållar het debatt.

Laholms Kommun är dagens ägare till marken. På ett möte på Skoskumsgården (2013) kom man överens med boende och näringsidkare på orten att man här i centrum av Skummeslövsstrand skulle skapa ett välkomnande torg med småskaliga handelsbodar, ungefär som Lundströms Bodar i Mellbystrand. Sedan kom ett annat förslag, som var i princip tvärtom! Kommunens förslag nu, som framkom vid ett möte i Skummeslövs församlingshem (maj 2014) är att bygga ett nästan tolv meter högt flervåningshus på 320 kvadratmeter!

Men tillbaka till 1930-talet och vad farbror Nisse har berättat.

Den här tomten, Skummeslöv 3:36, öster om Svens Livs, ägdes från början av Axel Hansson (eller möjligen August Hallin), som sålde till ett byggföretag, Åsbo Hus någon gång på 1920-talet. År 1930 köptes fastigheten av handlaren i Skottorp, Gustav Nilsson och min farfar byggmästare Wilhelm Nilsson, farbror Nisses och min pappa Bertils far. De båda köpte den av byggföretaget Åsbo Hus, som hade gått i konkurs. På tomten stod då ett halvfärdigt hus, som farfar och Gustav Nilsson lät färdigställa. I det huset öppnade Gustav Nilsson en speceriaffär, där han sålde ungefär samma varor som i affären i Skottorp på den tiden.

Byggnaden utökades så småningom med en serveringsveranda. Fru Märta Bengtsson, murarens Märta i Skottorp, arrenderade stället och drev ett pensionat i några år. Tant Märta bodde på vår väg (nuv. Lärarvägen, tror jag) i Skottorp, när jag växte upp. Hon och farbror Carl var grannar till oss på diagonalen.

År 1944 köpte farbror Nisse och faster Margit detta Pensionat Skummeslövs Havsbad och drev det i två år. Min kusin Göran är född där. Familjen Nilsson sålde till Anders Nilsson-Grön som byggde till och sålde vidare till Kiruna Kommun, som drev barn- och sommarkoloni i fastigheten.

1963 lades koloniverksamheten ner och byggnaden stod tom tills den revs på 1970-talet.

En byggfirma i Laholm, Bengtssons Bygg, köpte fastigheten. De ville bygga ett hyreshus men fick inte tillstånd av Byggnadsnämnden i Laholms kommun. Tomten såldes då till kommunen, som alltså nu är inne på samma planer som de gav Bengtssons Bygg avslag på.

Nisses och min förhoppning är att denna tomt, Skummeslöv 3:36, en gång ska bli någonting bra för Skummeslövs utveckling. En vacker, lummig och välkomnande mötesplats med låg bebyggelse, som hittills varit typiskt för Skummeslövsstrand.”


Badortsföreningens text om Centrumplanen. Läs den här!
Badortsföreningens yttrande över detaljplaneförslaget för bl. a. ”Ängen” Januari 2014

Skummeslövsstrand – Solklart