Övriga frågor

April 2023
Remiss till kommunen ang. campingen

Juli 2022
Politikerutfrågning på Ängen 20220712

December 2021
Skrivelse ang Skottorp IF:s planer på ett föreningshus

Augusti 2019
Badortsföreningen har fått in förslag vad gäller Grönområden i Skummeslövsstrand. Se inkommen skrivelse och vårt svar.

Februari 2018
Information från kommunen till fastighetsägare som fått Lantmäteriets utskick

Skrivelse till kommunen ang. motionsspåren i Svarvareskogen

Badortsföreningen har vi ett flertal tillfällen tillfrågats om vår inställning till bilar på stranden. Vi har hela tiden haft en konsekvent hållning. För att så långt möjligt säkerställa att denna hållning är känd och spridd har vi sammanfattat vår syn.
BILTRAFIK PÅ STRANDEN

Januari 2018
Badortsföreningens skrivelse till kommunen angående Information från Lantmäteriet om en lagändring som berör våra fastigheter.

”Grönområdesutredning för Laholms kust – Ett verktyg för framtida  planfrågor i Mellbystrand  och Skummeslövsstrand”, antagen av Kommunfullmäktige 15 december 2015.

April 2016
Sopsortering på stranden, återvinningsstationen vid Stora Strandvägen och cykelpump vid Svens Livs

Laholms Kommun har svarat på de förslag Badortsföreningen vidarebefordrat från medlemmar då det gäller sopsortering på stranden, utformningen av återvinningsstationen vid Stora Strandvägen samt tryckluftscykelpump vid Svens Livs för boende och turister.

Sammanfattat är budskapen från Laholms Kommun:

  • Kommunens mål är att få till sopsortering på stranden. Diskussioner förs med arbets-gruppen på stranden, som är de som tömmer soporna, för att se hur detta kan lösas.
  • För återvinningsstationen svarar FTI, som ansvarar för dessa, att de vid något tillfälle satt upp enklare buskar runt en återvinningscentral för att dölja nätstaketet. Vanligtvis görs inte det eftersom insyn är önskvärd och FTI inte har någon organisation för att sköta sådant. Byggloven styr. Avseende plank finns ett standardplank som ibland används. Tyvärr brukar klotter och nedskräpning öka vid sådana installationer.
  • I samband med åtgärderna i korsningen vid Svens Livs planerar Kommunen med att etablera cykelpump där. Dock har det varit problem med de tryckluftspumpar som satts upp. Därför kommer en helt manuell pump att testas. Den har snygg design och tryckmätare så man fyller däcken rätt.

Mars 2016
Synpunkter på sopsortering på stranden och återvinningsstationen på Stora Strandvägen
Badortsföreningen har fått in synpunkter på sopsortering på stranden samt på utformningen av återvinningsstationen på Stora Strandvägen.
Då det gäller stranden består synpunkterna i avsaknad av kärl för miljömässig sopsortering på stranden. Motivet är strävan efter en hållbar totalmiljö.
Avseende återvinningsstationen framförs förslag på trädplantering alternativt skyddsplank runt densamma. En sådan lösning döljer,  så långt möjligt, stationen och skapar därigenom ett vackert intryck och ett trevligt välkommande. Tvingande planmässiga förutsättningar för en sådan åtgärd anses finnas.
Ansvar och skötsel för dessa frågor åvilar Laholms Kommun. Badortsföreningen kommer därför att vidarebefordra inkomna synpunkter till Kommunen och hänvisar till Dem fortsatt dialog och ytterligare synpunkter.

Badortsföreningens yttrande över detaljplaneförslaget för bl. a. ”Ängen” 

Januari 2014
Badortsföreningens yttrande angående planförslag stranden

STRANDHEDSPROJEKTET  I  SKUMMESLÖVSSTRAND
Projektet med strandheden fortsätter med målsättningen att så långt som möjligt återskapa öppna sanddyner och kusthedar för att gynna badliv och rekreation samt växt och djurlivet. Projektet finansieras till 90% av EU medel via Landsbygdsprogrammet ”Utvald miljö”.
Arbetsgrupperna finns kvar och arbetar flitigt vidare. Vill ni vara med kontakta Margareta Lindgren eller någon av kontaktpersonerna i respektive grupp beroende på var ni bor.
Gruppernas arbete med att röja och klippa sly och snygga till har mycket stor betydelse för det allmänna intrycket och för att upprätthålla den öppna karaktären. Det har stor betydelse för de konkurrenssvaga växterna och djuren samt de soldyrkande besökarna!
Margareta Lindgren
Miljöstrateg i Laholms kommun
Anmäl er medverkan till Margareta Lindgren
Telefon 0430-15273 eller på e-mail
margareta.lindgren@laholm.se

Skummeslövsstrand – Solklart